Välkommen till John Ericsson Sällskapets årsmöte

Onsdag 12 mars 2014 kl. 17.00

Tekniska Museet, Stockholm

 

1. Mötets öppnande

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse och dispositionsförslag, resultaträkning och balansräkning

7. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2013

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen

9. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen skall disponeras

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av budget för det kommande verksamhetsåret

12. Fastställande av årsavgifter samt avgift för ständig medlem

13. Fastställande av antal styrelseledamöter samt val av dessa

14. Val av revisor samt revisorssuppleant 

15. Val av valberedning

16. Stadgeändring (se bifogat)

17. Behandling av i rätt tid inkomna motioner och förslag

      a. Föreslag att utse Bengt Brügge till hedersmedlem 

18. Avslutning