Stadgar 2010

 

 

§ 1. Föreningens namn

Föreningens namn är John Ericsson Sällskapet. 

 

§ 2. Föreningens ändamål

John Ericsson Sällskapet är en ideell föreningen vars ändamål är att bevara och hedra minnet av ingenjören och kaptenen John Ericsson och dennes livsgärning i Sverige, England och Amerika samt att uppmärksamma och levandegöra den betydelse denna haft och har för goda internationella relationer.

En högtidsstund hållas varje år vid John Ericssonmonumentet vid Nybroviken till minne av John Ericsson i nära anslutning till dennes födelsedag 31 juli, som en bekräftelse på det värde och den betydelse dennes livsgärning har för bevarande och fortsatt skapande av goda internationella kontakter och vänskapsband.

 

§ 3. Föreningens säte

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

§ 4. Medlemskap

Medlem i föreningen skall ha det intresse för John Ericsson och hans livsgärning , som anges i föreningens ändamål. Föreningen har fyra medlemsformer, enskild medlem, enskild ständig medlem, företags/

föreningsmedlem och hedersmedlem.

Som hedersmedlem i föreningen kan väljas medlem, som har gjort utomordentliga personliga insatser för John Ericsson Sällskapet. För-

slag om hedersmedlemskap skall föreläggas ordinarie årsmöte. Val sker med slutna sedlar. För att bli vald krävs att förlaget biträds av två tredjedelar av närvarande röstberättigade.

Hedersmedlem tilldelas ett diplom som bevis på sin utnämning och är befriad från medlemsavgift.

 

§ 5. Medlemsavgifter

Årsavgift för enskild medlem och företag/förening samt avgift för ny ständig medlem för nästkommande år fastställs av årsmötet. Avgiften för innevarande år skall vara betald före 1 mars för att medlemmen skall vara gottstående och därmed ha rösträtt vid årsmötet.

 

§ 6. Styrelsen

Styrelsen består av följande 5 ledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och pressansvarig. Styrelsen kan genom beslut vid ett årsmöte utökas med 1-2 övriga ledamöter för nästkommande verksamhetsår. Avgår ledamot före mandattidens utgång utser Styrelsen vid behov ersättare.

 

§ 7. Styrelsens uppgifter

Styrelsen företräder föreningen och bevakar dess intressen. Styrelsen beslutar å föreningens vägnar såvida inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Styrelsen skall verkställa årsmötets fattade beslut, handha föreningens angelägenheter och föra räkenskaper samt avge årsredovisning till årsmötet för det senaste räkenskapsåret.

Ordinarie styrelsemöte sker på tid som bestämts vid närmast före-gående möte. Extra styrelsemöte hålls när ordföranden finner det erforderligt eller om minst tre styrelseledamöter begär detta.

Styrelsen är beslutsmässig då samtliga ledamöter kallats och av dem mer än hälften, dock minst tre (3) är närvarande. Dock skall ordföranden eller vice ordförande delta. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

 

§ 8. Räkenskaper

Räkenskapsår skall vara kalenderår.

Styrelsens årsredovisning med förvaltningsberättelse och dispositionsförslag skall överlämnas till föreningens revisor före 1 februari.

 

§ 9. Revision

En revisor och en revisorssuppleant väljs av ordinarie årsmöte.

Styrelsens förvaltning skall årligen granskas av den valde revisorn, eller vid förfall för denne dennes suppleant. Revisionsberättelsen skall avges senast 1 mars.

 

§ 10. Valberedning

Valberedningen består av två ledamöter. Valberedningen väljs vid ordinarie årsmöte. Förslag till valberedning framläggs av styrelsen.

 

§ 11. Ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte hålls årligen under mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Om möjligt hålls årsmötet i nära anslutning till 9 mars, det datum 1862 då slaget vid Hampton Roads ut-kämpades.

Skriftlig kallelse skall ske per brev till alla medlemmar senast 4 veckor före årsmötet.

Motioner (förslag) till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 10 januari.

  

Dagordning vid ordinarie årsmöte

1. Mötets öppnande

2. Upprättande och fastställande av röstlängd

3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

5. Fastställande av dagordning

6. Styrelsen årsredovisning med förvaltningsberättelse och

och dispositionsförslag, resultaträkning och balansräkning

7. Revisionsberättelse för räkenskapsåret

8. Beslut om fastställande av resultaträkning och balans-

räkning

9. Beslut om hur vinsten eller förlusten enligt den fastställ-

da balansräkningen skall disponeras

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

11. Behandling av slutlig budget för innevarande och preliminär budget för nästkommande år

nästkommande verksamhetsår

12. Fastställande av årsavgifter samt avgift för ständig

medlem för nästkommande verksamhetsår

13. Val av styrelseledamöter

14. Val av revisor samt revisorssuppleant

15. Val av valberedning

16. Fastställande av antal styrelseledamöter för nästkommande verksamhetsår

17. Behandling av i rätt tid inkomna motioner och förslag

18. Avslutning

Årsmötet leds av styrelsens ordförande och protokollet förs av styrelsens sekreterare.

 

§ 12. Extra årsmöte

Extra årsmöte hålls när styrelsen eller revisorn finner att det är nödvändigt eller när minst 1/10 av föreningens med-lemmar kräver detta genom en skriftlig begären till styrel-sen. Av begäran skall framgå det eller de ärenden, som man vill att detta extra årsmöte skall behandla.

Skriftlig kallelse skall avsändas till alla medlemmar senast en vecka före extra årsmöte.

På extra årsmöte får endast de ärenden, som angivits i kal-lelsen behandlas.

Extra årsmöte leds av styrelsens ordförande och protokollet förs av styrelsens sekreterare.

 

§ 13. Rösträtt

Vid årsmöte har varje närvarande gottstående (se § 5) en-skild medlem samt varje närvarande befullmäktigat ombud för gottstående företag/förening en röst. Rösträtten är för enskild medlem personlig och kan inte utövas genom full-makt.

 

§ 14. Beslut, omröstning och beslutsmässighet

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.

Beslut fattas genom bifallsrop (acklamation) eller om detta begärs genom omröstning (votering).

Omröstning sker öppet, utom vid val där sluten omröstning skall ske om någon så begär. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte hel-ler vid val av revisor

Såvida dessa stadgar inte föreskriver annat är årsmötet beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar, som är närvarande vid mötet.

 

§ 15. Regler för ändring av stadgarna

För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmöte med minst två tredjedelar (2/3) av antalet närvarande röst-berättigade. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som av styrelsen. Förslagen skall vara sekreteraren tillhanda senast 10 januari.

 

§ 16. Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

 

§ 17. Uteslutning

Medlem som har försummat att betala beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat föreningens intressen får uteslutas ge-nom beslut av styrelsen.

 

§ 18. Upplösning av föreningen

För upplösning av föreningen krävs beslut vid ordinarie års-möte, vid vilket minst hälften av gottstående röstberättigade medlemmar (enskilda eller företag/förening) skall vara när-varande. Beslutet blir giltigt om det stöds av minst två tredjedelar (2/3) av antalet närvarande röstberättigade vid det ordinarie årsmötet.

Beslut om föreningens upplösning skall även innehålla beslut om hur föreningens tillgångar och handlingar skall tillvaratas och användas.

 

Dessa stadgar antogs vid ordinarie årsmöte med John Ericsson Sällskapet på Tekniska Museet i Stockholm den 10 mars 2010.