Verksamhetsberättelse

1 januari 2008 - - 31 december 2008

 

John Ericsson Sällskapet har som ändamål att tillvarata och uppmärksamma minnet av Ingenjören och Kaptenen John Ericsson och hans livsgärning. Medlemmar skall ha intresse för John Ericssons person och gärningar.

 

Val av styrelse

Vid årsmötet 2008 valdes följande styrelse för verksamhetsperioden:

Tf Ordförande K-Å Dahlberg

Sekreterare Alexandra M. Svernlöv

Kassör Bengt Cedergren 

Pressansvarig Erik Lidén

Styrelseledamot Aldor Jansson

Styrelseledamot Erik Wrangel

Styrelseledamot Lars Paulsson

 

Revisor Leif Ström

Valberedning Erik Gustavson samt Bertil Friberg

 

Medlemsantal

Medlemsantalet vid utgången av 2008 var 59 st enskilda medlemmar, 2 st organisationer/kommuner med årligt medlemskap.1 st hedersmedlem samt 9 st med ständigt medlemskap.

 

Medlemsavgifter

Enskild medlem, årligt: 100:-

Föreningar/Organisationer, årligt: 500:-                    

Ständigt medlemskap, enskild: 1500:-

 

Avhållna möten

1 februari: Styrelsemöte i Stockholm

12 mars: Besök på Tekniska Museet

25 april: Styrelsemöte i Stockholm

31 juli: Högtidlighållande av John Ericssons minne vid Nybroplan i Stockholm

2 augusti: Årsmöte i Filipstad

11 september: Styrelsemöte i Stockholm

7 november: Styrelsemöte i Stockholm

 

Genom tillmötesgående från Odd Fellow logen nr 4 John Ericsson i Stockholm, har våra styrelsemöten kunnat hållas kostnadsfritt i ordens lokaler. 

 

Verksamheten

Medlemskap i John Ericsson Sällskapet under verksamhetsåret har minskat i jämförelse med föregående år. 

Med Er hjälp hoppas vi inom styrelsen kunna sprida ytterligare information omkring John Ericsson som person och uppfinnare och därmed öka intresset ytterligare för medlemskap i John Ericsson Sällskapet. 

För att fördjupa intresset omkring John Ericsson och hans gärningar, inbjöds medlemmarna till en kväll på Tekniska Museet och där vi under sakkunnig ledning fick ta del av en del uppfinningar både i visuellt tillstånd samt på ritningsplanet. Vidare besågs modeller, skisser samt korrespondens som är i direkt anslutning till John Ericsson gärningar.

Den 31 juli har vi som vanligt firat John Ericssons minne vid den staty som finns vid Nybroplan. Vi hade som tidigare år en fanparad som representerade Sverige, USA, Odd Fellow Nr 4 samt Fältjägarna. 

USA:s ambassads fanvakt var i år representerad genom Lieutenant Jan Nilsson, vilken tillhör Arméattache avdelningen på ambassaden.  

Hälsningar från John Ericsson Socitey i New York framfördes av Erik Lidén.

Hälsningar framfördes från Amerikanska Ambassaden genom Rick La Roche (Bitr chef för den ekonomiska avdelningen).. 

Malmö Brandkårs Musikkår hedrade oss med sin närvaro denna dag under ledning av Johnny Rhodén.

Kransnedläggning genomfördes, som brukligt, av logen Odd Fellow Nr 4, John Ericsson tillsammans med John Ericsson Sällskapet.

I anslutning till John Ericsson-dagen i Filipstad hölls som tidigare nämnts hölls också årsmöte.

Inför årsmötet hade ordföranden angett önskemål om att få träda tillbaka. Eftersom ingen ny ordförande fanns inför mötet, lovade ordföranden att tills vidare fungera som ordförande tills någon ny var villig att överta denna syssla.

Styrelsen tillsammans med valberedningen skall försöka att finna en lösning på frågan.

Avgående ordföranden lovade dock att finnas kvar i styrelsen.

Det ekonomiska resultatet för år 2008 för John Ericsson Sällskapet är gott.

Medlemsintäkterna är stabila i jämförelse med föregående år.

Årets resultat är + 7865:50 kronor.   

John Ericsson Sällskapet har nu en stabil ekonomi. Tillgångar noteras till drygt c:a 29.000:-.

Avslutningsvis vill vi inom styrelsen tacka för det gångna verksamhetsåret, som ur arbetssynpunkt varit mycket stimulerande och hoppas på en fortsatt framgång för John Ericsson Sällskapet. 

 

     

K-Å Dahlberg, ordförande

Alexandra M. Svernlöv, sekreterare

Bengt Cedergren, pressansvarig

Aldor Jansson, ledamot

Erik Wrangel, ledamot

Lars Paulsson, ledamot